சமுதாயமாக வாழ்வது

உங்கள் சொந்த பயணத்தைத் திட்டமிடுங்கள். விசுவாசம் என்பது சமுதாயத்தில் வாழ்ந்து காட்ட வேண்டியதாகும். நீங்கள் பயணம் ஒன்றை முடித்துவிட்டால், எந்த பைபிள் பத்திக்கும் நீங்கள் இந்த சுருக்கமான வரையறையை பின்பற்றலாம்.

பகிர்
 1. இந்த வாரம் தேவனை நீங்கள் அனுபவித்தீர்களா?
 2. நீங்கள் எதற்காக நன்றியுடன் இருக்கிறீர்கள்?
 3. கடவுளின் உதவி உங்களுக்கு எந்த காரியத்தில் தேவை?
 4. உங்கள் தேவைகளில் எப்படி நாங்கள் உங்களுக்கு உதவ முடியும்?
 5. ஒருவருக்காக ஒருவர் ஜெபம் பண்ணுங்கள்
மறுசீராய்வு
 1. நமது கடைசி சந்திப்பிலிருந்து நடைமுறையில் நீங்கள் எதை நடைமுறைப்படுத்தியுள்ளீர்கள்?
 2. நீங்கள் கவனித்துக் கொண்டிருக்கும் மக்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள்? அவர்களுக்கு எது மிகவும் உதவியாக இருக்கும்?
 3. நீங்கள் யாரிடமாவது தேவனோடுள்ள அனுபவத்தை பகிர்ந்துகொள்ள முடிந்ததா? நீங்கள் அவர்களோடு சேர்ந்து ஜெபித்தீர்களா?
 4. அவர்களுக்காக ஜெபியுங்கள்
வாசியுங்கள்
\
 1. வேதப்பகுதியை இரண்டு முறை சத்தமாக படியுங்கள்.
 2. குழுவின் உதவியுடன் தங்கள் சொந்த வார்த்தைகளில் வேதப்பகுதியை ஒரு நபர் சொல்லச் சொல்லுங்கள்.
 3. ஏதாவது விடப்பட்டதா அல்லது சேர்க்கப்பட்டதா?


 

கண்டுபிடியுங்கள்
 1. இந்த வேதப்பகுதியில் உங்களுக்கு எது தனித்து காணப்படுகிறது?
 2. இந்த வேதப்பகுதியில் எது உங்களுக்கு பிடித்து இருக்கிறது எது சங்கடப்படுத்துகிறது?
 3. கடவுளையும் மக்களையும் பற்றி இந்த வேதப்பகுதி என்ன சொல்கிறது?
செயல்படுத்துங்கள்
 1. இந்த வேதப்பகுதிக்கு பிரதிக்கிரியையாய் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தேவன் எதிர்பார்க்கிறார் என்பதை அவரிடம் கேளுங்கள். அதில் ஏதாவது:
  • மாற்றப்பட வேண்டிய ஒரு நடத்தை உள்ளதா?
  • சுதந்தரிக்க வேண்டிய ஒரு வாக்குத்தத்தம் உள்ளதா?
  • பின்பற்ற வேண்டிய ஒரு உதாரணம் உள்ளதா?
  • கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டளை உள்ளதா?
 2. அதைக் குழுவிடம் பகிர்ந்துகொள்ளுங்கள்

Version 0.8